Vilka är vi

 
Carl Kaefer var en smart man.

För 100 år sedan, 1918, använda han torv för att att isolera väggar i kylutrymmen. Hans idé fungerade så bra att den ledde till grundandet av vårt företag som sedan dess har utvecklats till en marknadsledare för växtintegritetstjänster och lösningar inom industri, marin & offshore och konstruktion. Med över 30,000 anställda och en stor internationell närvaro är vi en riktig global aktör – där för dig världen över. 

Lär dig mer om KAEFER

This video was filmed in Norway, France, South Africa, Poland, Germany, Brazil, the Netherlands and Saudi Arabia, and complies with local HSE standards and procedures.

 

 

100 years label

Vad gör vi

 
Mer än bara isolering.

 

Utan isolering skulle du inte kunna äta det du äter eller köra det du kör – det är en av hörnstenarna i den moderna industrin som möjliggör livet vi lever idag.

Upptäck våra tjänster 

 

Vad kan vi

Utforska våra kompetenser inom teknik och innovation 

 

Du be­hö­ver inte leta länge för att hit­ta det stöd du be­hö­ver för att för­vand­la dina pro­jekt och vi­sio­ner till verk­lig­het. KAE­FER är ett fö­re­tag med pas­sio­ne­ra­de ex­per­ter och en­tu­si­as­ter. Det be­ty­der att rätt spe­ci­a­list för dina ex­ak­ta krav ald­rig är mer än ett te­le­fon­sam­tal el­ler med­de­lan­de bort.

Utforska våra kompetenser inom teknik och innovation

Din karriär

 
På KAEFER glädjs vi åt det fak­tum att var­je in­di­vid i vår or­ga­ni­sa­tion har en unik histo­ria att be­rät­ta.

 Inte bara när det gäl­ler de­ras ar­be­te och kar­riär utan ock­så när det gäl­ler de­ras bak­grund och kul­tur. Det finns oli­ka an­sik­ten bakom var­je be­rät­tel­se. 

Lär dig mer om våra medarbetare och dina karriärmöjligheter

6 KAEFER people in a collage